W 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące egzekucji alimentów. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawienia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która wprowadza zmiany m.in. w kodeksie postępowania cywilnego czy kodeksie pracy.
Przede wszystkim uległ ograniczeniu katalog świadczeń, które nie podlegają egzekucji. Począwszy od dnia 11 stycznia 2019 roku, przedsiębiorcy są zobowiązani dokonywać potrąceń do organu prowadzącego egzekucję świadczeń alimentacyjnych także połowy przysługujących pracownikowi diet. Dotychczas diety służbowe nie podlegały egzekucji.

Ponadto zmieniły się kwoty grzywny, które komornik będzie mógł nałożyć na pracodawcę, który nie wykonuje obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych, czyli np. nie przekazuje zajętego wynagrodzenia komornikowi, nie składa w terminie oświadczenia o wynagrodzeniu dłużnika czy też nie zawiadamia o zmianie pracodawcy.
Dotychczas maksymalna kwota grzywny wynosiła do 2.000 zł, obecnie może wynosić 5.000 zł. Zmiany dotyczą także powtarzalności już wymierzonej kary. Do dnia 11 stycznia 2019 r. grzywna mogła zostać powtórzona w razie dalszego uchylania się od wykonania czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie, a w chwili obecnej będzie ona nałożona automatycznie.

YouTube